2877665


 کمپرسی , کمپرسی
البرز

http://www.saipadiesel124.com/products/tracker-trucks/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1/
کمپرسی البرز جفت محور دارای وق الکتریکی شهری و بادی، فیلتر آبگیر سوخت، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، بکسل بند جلـو، رادیو وCD Player، چـــراغ مه شکن عقب